Tworzenie i projektowanie stron internetowych

Profesjonalne strony internetowe dla firm

Regulamin

Regulamin agencji Morecreativity Tomasz Zabdyr

 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez agencję Morecreativity Tomasz Zabdyr, z siedzibą w 32-566 Kwaczała, ul. Kwiatowa 11 (dalej zwaną „Agencją”). 1.2. Agencja świadczy usługi związane z projektowaniem i tworzeniem sklepów internetowych. 1.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Agencji oraz udostępniany Klientowi przed rozpoczęciem współpracy.

 2. Zlecenia 2.1. Zlecenie jest składane przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Agencji lub poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@morecreativity.pl. 2.2. W zleceniu Klient określa rodzaj żądanej usługi oraz termin jej wykonania. 2.3. Po otrzymaniu zlecenia, Agencja wystawi Klientowi ofertę, zawierającą szczegółowy opis usługi, jej cenę oraz termin wykonania. 2.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta oferty Agencji.

 3. Ceny i płatności 3.1. Cena usługi określona w ofercie jest wiążąca dla obu stron. 3.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny usługi w terminie wskazanym w ofercie. 3.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w przypadku zmiany zakresu zlecenia lub innych okoliczności wpływających na koszt wykonania usługi. 3.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Agencja może odstąpić od dalszego wykonania usługi.

 4. Ochrona danych osobowych 4.1. Agencja zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązujący

  ymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 4.2. Agencja wyznacza Inspektora Ochrony Danych, do którego Klient może zwrócić się w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych.

  1. Reklamacje i roszczenia 5.1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wykonaniem usługi, Klient może złożyć reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Agencji. 5.2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Klienta. 5.3. Agencja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 5.4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia reklamacji, Klient ma prawo do złożenia roszczenia na drodze sądowej lub do wyboru alternatywnego trybu rozwiązywania sporów.

  2. Postanowienia końcowe 6.1. Regulamin jest integralną częścią umowy między Klientem a Agencją. 6.2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Agencji. 6.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Agencji. 6.4. W przypadku sprzeczności między regulaminem a umową, zawsze obowiązują postanowienia zawarte w umowie.

  Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązujący od dnia jeg

  iego opublikowania na stronie internetowej Agencji i stanowi integralną część każdej umowy zawieranej z Klientem. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Agencji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Agencją za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@morecreativity.pl.

  1. Poufność 7.1. Agencja zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi dla Klienta, z wyjątkiem informacji udostępnionych do publicznej wiadomości. 7.2. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji, które:

   • są lub stają się powszechnie dostępne w inny sposób niż z winy Agencji,
   • zostały uzyskane od trzeciej strony bez obowiązku zachowania poufności,
   • są wymagane do ujawnienia na mocy obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
  2. Postanowienia końcowe 8.1. Umowa i regulamin obowiązują i są wiążące dla obu stron od momentu jej podpisania przez Klienta i Agencję. 8.2. Ewentualne spory związane z wykonaniem umowy będą rozwiązywane w trybie polubownym. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, strony mają prawo do skierowania sporu do właściwego sądu powszechnego.

  Z powyższym regulaminem Klient wyraża zgodę na jego postanowienia i potwierdza, że zostały one mu wyjaśnione i zrozumiałe.